Cookies verbeteren de gebruikerservaring op onze site. Is dat akkoord? Akkoord Instellingen

Algemene Voorwaarden

PeBe&R BV
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Betreffende de verkoop, levering en service van PeBe&R BV

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier
De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PeBe&R BV, gevestigd te Someren Belleweg 6 , alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

Afnemer
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die producten van de leverancier afneemt, dan wel daartoe met de leverancier in onderhandeling treedt.

Partijen
Leverancier en afnemer

Overeenkomst
De door partijen gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop van producten, zoals nader gespecificeerd in de overeenkomst tussen partijen, en de daarbij behorende bescheiden en gewoontes die daar integraal deel van uitmaken.

Producten
Alle goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1   Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van leverancier en afnemer.

2.2   Eventuele algemene voorwaarden of bijzondere bedingen van de afnemer zijn uitsluitend van toepassing voor zover deze door de leverancier  schriftelijk zijn aanvaard.

2.3   Zover partijen eerder op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst hebben gesloten, verklaren zij zich ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1   Alle aanbiedingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend en binden de leverancier niet.

3.2   Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat opdrachten en/of orders door de leverancier schriftelijk zijn aanvaard dan wel wanneer een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van bedoelde opdrachten en/of orders.

3.3   Alle door de leverancier verstrekte tekeningen, elektrische schema’s, modellen, technische adviezen, getallen, maten etc. zijn slechts bindend voor zover de leverancier dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Is dit niet het geval dan is de leverancier niet aansprakelijk voor schade ontstaan als het gevolg van afwijkingen van de door haar verstrekte informatie.

3.4   Alle door de leverancier verstrekte tekeningen, elektrische schema’s, modellen, technische adviezen, etc. blijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, haar eigendom en mogen niet worden gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.

4. Deelleveranties

4.1   Voor zover partijen overeenkomen dat de verkochte producten in gedeelten worden afgeleverd, wordt iedere deelleverantie beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zijn.

5. Prijzen

5.1   Alle door de leverancier genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief franco aflevering binnen Nederland, uitgedrukt in Nederlandse valuta, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten. De ten tijde van de order bij ons geldende orderkosten kunnen voor orders beneden een minimum bedrag in rekening worden gebracht.

5.2   Wijzigingen van factoren die de prijs van de leverancier kunnen beïnvloeden zoals - maar niet beperkt tot - inkoopprijs, koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten etc., mogen door de leverancier aan de afnemer worden doorberekend.

5.3   Eventuele installatiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

5.4   Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien de bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvend.

6. Leveringstijden

6.1   De leverancier zal de door haar opgegeven leveringstijden zoveel mogelijk nakomen. De opgegeven leveringstermijnen, die gebaseerd zijn op voor de leverancier tijdens het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, zijn geheel vrijblijvend.

6.2   De afleveringstermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd, oftewel op het moment waarop aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van opdrachten en/of orders. Indien en voor zover de leverancier voor het nakomen van de overeenkomst afhankelijk is van informatie die door de afnemer dient te worden aangeleverd, gaat de leveringstermijn in op het moment dat de afnemer alle ter zake relevante informatie, ter beoordeling, aan de leverancier heeft verstrekt.

6.3   Bij het overschrijden van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst.

7. Levering

7.1   De levering geschiedt op het moment waarop de producten het magazijn van de leverancier hebben verlaten, of, voor zover verzending door oorzaken buiten de schuld van de leverancier niet mogelijk is, op het ogenblik waarop aan de afnemer is medegedeeld dat de predikten ter verzending gereed staan.

7.2   Voor zover de afnemer producten niet tijdig afneemt, of wanneer levering op afroep is overeengekomen en niet of niet tijdig wordt afgeroepen, is de leverancier gerechtigd om de producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan, dan wel bedoelde predikten aan een derde te verkopen. De afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten aan de leverancier verschuldigd, voor zover van toepassing met vermindering van de netto-opbrengst van de verkoop aan derde.

7.3   De leverancier is gerechtigd om verzending van voor afnemer bedoelde producten te laten plaatsvinden vanuit een andere plaats dan die waar haar magazijn is gelegen. Het magazijn van waaruit wordt geleverd wordt dan geacht het magazijn van de leverancier te zijn en de bepalingen van dit artikel blijven onverkort van kracht.

8. Risico

8.1   Vanaf het moment van levering komen de producten voor risico van de afnemer.

8.2   Tenzij schriftelijk anders wordt verzocht en overeengekomen, geschiedt verzending van de producten op kosten van de leverancier op een door de leverancier te bepalen wijze.

8.3   Het laden en het vervoer van de te leveren producten geschiedt voor risico van de leverancier indien deze daar zelf zorg voor draagt. Het lossen van de geleverde producten komt te allen tijde voor risico van de afnemer.

9. Overmacht

9.1   Indien de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

9.2   Mocht de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duren, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van overmacht is de afnemer niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

9.3   Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van de leverancier, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien. Tot die omstandigheden behoren onder meer:

       stakingen en bedrijfsbezettingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, vertraagde of uitblijvende levering van toeleveranciers, transportstoringen, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, maatregelen voortvloeiend uit mobilisatie, oorlogsdaden, etc.

9.4   Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan prorata afgerekend.

10. Reclames

10.1      Eventuele reclames van de afnemer anderszins dienen door de afnemer, op straffe van verlies van rechten, ter zake waarneembare kwaliteits- en/of leveringsgebreken dan wel binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde producten door de afnemer deugdelijk omschreven schriftelijk op het kantoor van de leverancier ter kennis zijn gebracht.

10.2      Andere gebreken dienen, op straffe van verlies van rechten, direct na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde producten door de afnemer eveneens deugdelijk omschreven schriftelijk op het kantoor van de leverancier ter kennis zijn gebracht.

10.3      De afnemer zal de leverancier alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van de reclame te (doen) controleren.  Hieronder valt, het de leverancier in gelegenheid stellen de installatie en/of het gebruik van de producten ter plaatse te (doen) controleren.

10.4      Tenzij de leverancier hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden retourzendingen niet geaccepteerd. De kosten voor het retourneren na schriftelijke toestemming van de leverancier zijn voor rekening van de afnemer terwijl de geleverde producten voor zijn risico blijven.Tevens worden retourzendingen van audio, video en data en software dragers alsook relais niet geaccepteerd voor retour.

10.5      Reclames geven de afnemer geen recht om (een deel van) de betaling op te schorten terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

10.6      Verzoeken tot reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat door de afnemer of derden aan de geleverde producten wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zijn gerepareerd.

11. Betaling

11.1      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2      Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder korting; inhouding of verrekening te geschieden ten kantore van de leverancier of op een door de leverancier aan te wijzen bankrekening. Betalingen gedaan aan vertegenwoordigers van de leverancier zijn niet rechtsgeldig. De afnemer heeft onder geen enkele omstandigheid het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

11.3      Door het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer van rechtswege in verzuim. In dit geval is de leverancier gerechtigd over de vervallen termijn de geldende wettelijke rente te vorderen, verhoogd met 2%, berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening toe, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en onverminderd overige aan de leverancier toekomende rechten.

11.4      Vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is, is de leverancier gerechtigd alle overige vorderingen die zij op de afnemer heeft direct op te eisen en is de leverancier bevoegd verdere leveranties op te schorten totdat de openstaande facturen, inclusief rente en kosten, volledig door de afnemer zijn voldaan.

11.5      De leverancier is gerechtigd om, wanneer zij van oordeel is dat de afnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig zal kunnen voldoen, van de afnemer vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

11.6      Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken ter incasso van zijn vordering op de afnemer komen voor rekening van de afnemer.

11.7      De buitengerechtelijke kosten zullen ten minste gelijk zijn aan het alsdan geldende incassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,-, zonder dat de leverancier hoeft aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde.

11.8      Iedere betaling van de afnemer wordt geacht te zijn de betaling van de oudste nog openstaande factuur eventueel vermeerderd met rente en kosten, ongeacht of bij betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

12. Garantiebepalingen

12.1      De leverancier geeft garantie op de in een offerte, orderbevestiging, documentatie of gebruiksaanwijzing vermelde eigenschappen van de door haar geleverde producten en staat in voor eventuele fabricage- of materiaalfouten. Indien er vóór de levering van de bestelde producten algemeen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van het product zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclame.

12.2      De garantie gaat in op de leveringsdatum en duurt bij normaal gebruik 12 maanden.

12.3      Bij de te verlenen garantie heeft de leverancier de keus, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van (onderdelen van) het oorspronkelijk geleverde product aan haar garantieverplichtingen te (laten) voldoen.

12.4      Ter keuze van de leverancier geschieden reparaties al dan niet ter plaatse en worden al dan niet servicebezoeken verricht. Bij aanspraak op garantie dient aan de door de leverancier ingeschakelde servicedienst de aankoopfactuur met aankoopdatum te worden overlegd.

12.5      Indien de leverancier besluit niet ter plaatse te repareren dient het te repareren product franco aan de leverancier te worden gezonden. Kosten voor vracht, verpakking, montage en demontage alsmede eventuele reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de afnemer.

12.6      Eventueel vervangen onderdelen dienen per omgaande aan de leverancier te worden geretourneerd en mogen onder geen beding door de afnemer opnieuw worden gebruikt.

12.7      Aanspraken op garantie kunnen slechts in overweging worden genomen indien zij onmiddellijk na het ontstaan van het gebrek schriftelijk aan het kantoor van de leverancier ter kennis worden gebracht.

12.8      In de volgende gevallen bestaat géén recht op garantie dan wel komt het recht op garantie te vervallen:

            -    Voor zover het betreft makkelijk breekbare materialen, zoals glas, kunststof, gloeilampen etc.;

            -    Op relais en schakelmateriaal.

            -    Bij geringe afwijkingen die geen invloed hebben op de werking van het product;

            -    Bij beschadiging door chemische- of elektrochemische inwerking, beschadiging door water of door abnormale milieu-omstandigheden;

            -    Indien door anderen dan door de leverancier aangewezen personen aan het product reparaties zijn verricht dan wel delen van een ander fabrikaat zijn aangebracht;

            -    Wanneer de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde product anders dan overeenkomstig de bestemming is gebruikt;

            -    Bij normale slijtage, beschadigingen aan de behuizing of de bedrading.

            -    Bij ondeskundige behandeling van de producten;

            -    Bij schade als gevolg van ondeskundige opslag, klimatologische of andere inwerkingen.

12.9      Er bestaat geen aanspraak op veranderingen van het geleverde onder garantie vallende, product. Evenmin bestaat enig recht op vermindering van de inkoopprijs, tenzij de leverancier niet in staat is het gebrek op te heffen en door de leverancier besloten wordt het oorspronkelijke geleverde product niet te vervangen.

12.10    De leverancier is niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door een door hem geleverd product, anders dan de schade aan het product zelf op grond van deze algemene voorwaarden.

12.11    De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen en gevolgen welke veroorzaakt zijn door montagewerkzaamheden van derden, of door schade aan delen van motoren of motormanagementsystemen.

12.12 Door reparatie of vervanging wordt de garantietermijn niet verlengd.

13. Aansprakelijkheid

13.1      Behoudens opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevende personeel, en onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van de leverancier jegens de afnemer in of buiten de overeenkomst in elk geval beperkt tot het laagste van, òfwel, het bedrag dat de leverancier aan haar verzekeraar in rekening kan brengen, òfwel het factuurbedrag van de overeenkomst.

13.2      Behoudens opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevende personeel is hij nimmer aansprakelijk voor enige andere, directe of indirecte schade van de afnemer of derden waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

13.3      Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier zal de afnemer de leverancier vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoe genaamd ook, terzake vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdende met de producten dan wel voortvloeiende  uit het gebruik van de producten.

13.4      Iedere vordering tegen de leverancier vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

14. In gebreke blijven afnemer

14.1      Indien de afnemer in enig opzicht nalatig mocht zijn met de nakoming van zijn verplichtingen is de leverancier naar zijn keuze gerechtigd om òfwel de uitvoering van lopende overeenkomsten op te schorten òfwel gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht vergoeding van schade, kosten en interest te vorderen.

14.2      In geval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op (een deel van) diens activa wordt gelegd of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, zullen van rechtswege alle overeenkomsten tussen leverancier en afnemer zijn ontbonden tenzij de leverancier binnen een redelijke termijn te kennen geeft nakoming (een deel van) de gesloten overeenkomsten te wensen.

14.3      In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in artikel 14.2 voordoet, zijn alle vorderingen van de leverancier op de afnemer onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is de leverancier gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zijn leverancier en haar gemachtigde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen ten einde de leverancier in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1      De eigendom van de geleverde producten gaat pas over van de leverancier op de afnemer al het geen hij terzake van genoemde producten verschuldigd is of zal worden, inclusief eventuele rente, schade en kosten, volledig heeft voldaan.

15.2      De afnemer verplicht zich om de producten die nog niet in eigendom zijn overgegaan gescheiden van andere producten en duidelijk identificeerbaar als eigendom van de leverancier te bewaren.

15.3      Voordat de eigendom van de producten op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

15.4      De afnemer is slechts gerechtigd de producten, voordat de eigendom is overgegaan, te verkopen, af te leveren of te verwerken, voorzover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening voor de afnemer noodzakelijk is.

15.5      De afnemer is niet gerechtigd alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. aan te wenden anders dan den behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

15.6      De afnemer is niet gerechtigd het in dit artikel bedoelde aan derden te openbaren, tenzij de leverancier toestemming hiervoor geeft.

15.6a    Indien op enig moment door de afnemer niet aan alle betalingsverplichtingen aan de leverancier is voldaan, is de leverancier ten alle tijden gerechtigd om eigendomsrechten te claimen op geleverde producten, die bij de afnemer op voorraad zijn. Dit voor zover het de waarde betreft van de betalingsverplichting.

15.7      Bij overtreding is afnemer een boete vanaf € 5000,- verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van leverancier op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

16. wijzigingen

16.1      De leverancier behoudt zicht het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De afnemer verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele aanvullingen en/of wijzigingen tenzij dit in redelijkheid niet van hem verwacht mag worden.

17. Toepasselijkheid recht en geschillen

17.1      Op de krachtens deze algemene voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2      Alle geschillen tussen leverancier en afnemer zullen, indien in der minne niet tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Weert/Venlo (het arrondissement van de leverancier).

 Uitgave: mei 2003